sunshine

Partneriaeth yr Ysgol â’r Cartref

Ni allwn orbwysleisio pwysigrwydd sefydlu perthynas bositif rhwng rhieni ac athrawon. Anelwn at feithrin a datblygu partneriaeth ymysg pawb sydd a rhan i’w chwarae yn addysg y plant. Bydd hyn yn cynnwys rhieni, athrawon, llywodraethwyr, yr Awdurdod Addysg yn ogystal â’r gymuned rydym yn byw ac yn gweithio ynddi.

Mae’r Corff Llywodraethol wedi llunio ‘Cytundeb Ysgol-Cartref’ – dogfen sy’n amlinellu rôl a chyfrifoldebau y rhieni a’r ysgol mewn addysg a datblygiad ein disgyblion.