sunshine
IMG 1752 Converted 400X300 IMG 1756 Converted 400X300 IMG 1759 Converted 400X300 IMG 1761 Converted 400X300 IMG 1775 Converted 300X400 IMG 6468 IMG 6560 IMG 6604 IMG 6638 IMG 6652 WBXB8405

Croeso i Ysgol Bancyfelin

Gweithio a llwyddo gyda'n gilydd ..... Working and succeeding together

Diolch i chi am ymweld â’n gwefan lle cewch fynediad i wybodaeth am ein hysgol.  

Mae Ysgol Bancyfelin ym mhentref Bancyfelin sydd hanner ffordd rhwng trefi Caerfyrddin a Sanclêr. Adeiladwyd yr ysgol yn 1872 ac ychwanegwyd estyniad yn 2002 sy’n cynnwys dosbarth ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Mae gennym ardal chwarae addas ar gyfer y disgyblion ieuengaf yn ogystal â iard, cwrt chwarae a chae ar gyfer y disgyblion hŷn.

Prif nodau ac amcanion Ysgol Bancyfelin yw:

  • Darparu amgylchedd dysgu hapus, diogel a chroesawgar i bob plentyn.
  • Hyrwyddo pleser mewn dysgu drwy adeiladu a datblygu cryfderau a thalentau unigol ein holl ddisgyblion.
  • Galluogi pob disgybl i ddatblygu'r sgiliau, y wybodaeth a’r dealltwriaeth i fod yn ddysgwr llwyddiannus ac hyderus.
  • Cynnal a gwella safonau cyflawniad ein disgyblion yn ogystal â sgiliau a datblygiad proffesiynol ein holl staff
  • Datblygu sgiliau, gwybodaeth a’r agweddau angenrheidiol i’n disgyblion i fod yn ddinasyddion cyfrifol ac effeithiol yn eu cymuned leol yn ogystal â’r gymuned ehangach.
  • Sicrhau cydweithrediad, ymddiriedaeth a chefnogaeth rhwng holl aelodau cymuned ein hysgol er mwyn lles a datblygiad ein disgyblion.